Nieuwsbrief Pulse of Europe: Zondag 1 Oktober

Zondag 1 Oktober  – 14:00 uur Museumplein Amsterdam
English below     Beste Pulse of Europe supporters,   Bedankt voor het lezen van deze nieuwsbrief. In deze editie willen we jullie graag informeren over onze volgende bijeenkomst op 1 oktober aanstaande en natuurlijk wat achtergrond beschrijven.HET FEESTJE VAN EUROPAA.s. zondag 1 oktober om 14:00 uur is er weer Pulse of Europe bijeenkomst in Amsterdam op het Museumplein.

Het blijft van belang om de pro-EU stem publiekelijk te laten blijken! Natuurlijk is Amsterdam niet alleen. Ook in vele andere Europese steden laat Pulse of Europe zich weer zien en horen. Voor een overzicht: https://www.facebook.com/pg/PulseofEurope/events/

HUIDIGE ONTWIKKELINGEN & ONZE VISIE

Aanstaande 20 en 21 oktober zijn de verkiezingen in Tsjechië. In Polen, Tsjechië en Hongarije nemen de anti-Europese geluiden alsmaar in omvang en kracht toe. Vanuit Polen en Tsjechië hebben onze Pulse of Europe vrienden actief gevaagd om onze mede-burgers in die landen te ondersteunen en te overtuigen dat Europa hen veel goeds brengt.
Nog niet overtuigd? Lees eens wat de Europa correspondent van de NRC, Carolien de Gruyter, hierover zegt: https://www.europelecture.com/id/vkhmiei4xlw1/text_lecture_caroline_de_gruyter
De EU moet blijvend worden aangespoord haar burgers te dienen: op het gebied van veiligheid, rechtszekerheid en welvaart voor alle bevolkingsgroepen. De politici in Nederland en Europa moeten hun verantwoordelijkheid nemen. In ieder geval openlijk uitkomen voor hun pro-Europese instelling en de voordelen van de EU onder de aandacht van de kiezers brengen en verdedigen in de politiek.

Ook het doorsturen van deze mail naar contacten en bekenden waarderen we enorm. Wij verheugen ons erop veel mensen te mogen ontmoeten op onze bijeenkomst op zondag en te kunnen discussiëren over bovenstaande ontwikkelingen. Hopelijk tot dan!

Ben je geïnteresseerd om zelf actief deel te nemen. Mail ons of stap zondag op ons af: de organiserende kernteams verwelkomen alle hulp! http://pulseoeurope.nl/emailachter
Hartelijke groeten,    PulseofEurope-Team Nederland/Amsterdam
http://pulseofeurope.nl/amsterdam

“Pulse of Europe” is een niet-politiek initiatief van burgers die niet tegen iets zijn, maar vóór iets: voor vrije democratische Europese rechtstaten. Zij willen de Europese hartslag weer hoorbaar maken. “Pulse of Europe” wil de zwijgende meerderheid een stem te geven.   Hoewel hervorming van de Europese Unie zeker noodzakelijk is, is een verenigd Europa een goede basis en garantie voor het behoud van de vrede en veiligheid. Daarvan zijn de initiatiefnemers overtuigd.   Facebook: #pulseofeuropenederland and #pulseofeurope https://www.facebook.com/pulseofeuropenederland/ Website: http://pulseofeurope.nl/

Thank you for reading this newsletter. In this edition we would like to inform you about our next meeting on the 1st of October.   EUROPE’S PARTY On Sunday 1 October at 14:00 o’ clock there will be another Pulse of Europe meeting in Amsterdam in Museumplein. Important elections still coming up all over Europe and it is important to show public support for Europe! Of course, Amsterdam is not alone. Pulse of Europe is present in many other European cities. For an overview: https://www.facebook.com/pg/PulseofEurope/events/
DEVELOPMENTS & OUR VISIONS The elections in the Czech Republic will take place on the 20 and 21 October. In Poland, Czech Republic and Hungary, anti-European groups are increasing in size and strength. In Poland and Czech Republic, our Pulse of Europe friends are actively engaging with our fellow citizens to convince them that Europe is bringing them great good.
Not yet convinced? Read what Europe correspondent Carolien de Gruyter, of the NRC handelsblad says about this: https://www.europelecture.com/id/vkhmiei4xlw1/text_lecture_caroline_de_gruyter

It is very important for the citizens of Europe and our politicians to make clear that EU matters. The EU must continue to serve its citizens: in terms of security, legal certainty and prosperity for all populations. Politicians in the Netherlands and the whole Europe must take their responsibility and make clear to their voters the advantages and achievement of the EU and not just use it as a scapegoat for all the problems.    Feel free to forward this email to your contacts and acquaintances. We look forward to see you at our Sunday meeting to discuss the above developments.   Are you interested in actively contributing to Pulse of Europe Nederland? Mail us or come on Sunday: the core teams welcome all the help!   Yours sincerely    PulseofEurope Netherlands/Dutch team/Amsterdam http://amsterdam.pulseofeurope.nl

“Pulse of Europe” is a non-political initiative from citizens that are not against something but for something: for free democratic European states. They want make the European heartbeat hearable again. “Pulse of Europe wants to give a voice to the muted majority of people.   Although the reformation of the European Union is necessary a united Europe is a good base and guaranty for the persistence of peace and security. From that the members of the initiative are convinced.   Facebook: #pulseofeuropenederland and #pulseofeurope https://www.facebook.com/pulseofeuropenederland/ Website: http://pulseofeurope.nl/

Nieuwsbrief Pulse Of Europe NL – 19 Mei 2017

Zondag 11 Juni 2017 – SAVE THE DATE!

(English below)

Beste mede-Europeanen,

Zondag 21 mei zijn er Pulse of Europe bijeenkomsten in Utrecht (NIEUW!) en Maastricht.
Vanaf juni zijn er bijeenkomsten in Amsterdam één keer per maand.

Het is belangrijk om met veel mensen te komen om kenbaar te maken dat Europa er toe doet. Laat deze bijeenkomsten dus niet voorbijgaan zonder je aanwezigheid!

Zondag 11 Juni is de volgende bijeenkomst in Amsterdam! – SAVE THE DATE !
Deze keer op een speciale plek. Wij houden je op de hoogte waar precies wij gaan ontmoeten en wat wij willen doen.

 Afgelopen Zondag stonden wij met een klein maar enthousiast groepje Europa-ondersteuners op het Museumplein in Amsterdam om vooral te bespreken hoe de inmpact van Pulse of Europe zouden kunnen vergroten.

Open en interessante uitwisselingen van gedachtenen hebben plaatsgevonden en er zijn een behoorlijk aantal constructieve en creatieve ideeën bedacht. Bedankt voor uw inzet!

Ook was er een goede Pulse of Europe bijeenkomst in Maastricht.

 Het doel van Pulse of Europe is om burgers aan te moedigen zich publiek uit te spreken voor een pan-Europese identiteit. De bijeenkomsten zijn het belangrijkste middel op dit moment om dit kenbaar te maken

Help mee en stuur deze email door naar je contacten, nodig al je vrienden uit om naar Utrecht, Maastricht en Eindhoven te komen en zeker in Amsterdam op 11 Juni! Spread the love!

Wij verheugen ons veel mensen te mogen ontmoeten!

Beste groetjes,  Edda (PulseofEurope team)

PULSE OF EUROPE NEDERLAND


“Pulse of Europe” is een niet-politiek initiatief van burgers die niet tegen iets zijn, maar vóór iets: voor vrije democratische Europese rechtstaten. Zij willen de Europese hartslag weer hoorbaar maken. “Pulse of Europe” wil de zwijgende meerderheid een stem te geven.

Hoewel hervorming van de Europese Unie zeker noodzakelijk is, is een verenigd Europa een goede basis en garantie voor het behoud van de vrede en veiligheid. Daarvan zijn de initiatiefnemers overtuigd.

Facebook: #pulseofeuropenederland and #pulseofeurope https://www.facebook.com/pulseofeuropenederland/

Website: http://pulseofeurope.nl/


2017 June 11th  – SAVE THE DATE –

Dear fellow Europeans,

Sunday 21 May there are Pulse of Europe rally’s in Utrecht (NIEUW!) en Maastricht.

From June there will be gatherings in Amsterdam once a month. It is important to come with many people to show that Europe matters. Do not let these meetings pass without your presence!

Sunday 11 June the next meeting in Amsterdam takes place! This time at a special place. We keep you updated about where we are going to meet and what we are going to do!

Last Sunday we stood with a small but enthusiastic group of Europe- supporters at Museumplein and especially talked about how Pulse of Europe could grow and increase its impact. In Maastricht, there was also a nice rally!

A decent number of constructive and creative ideas came up and interesting, open discourses were held. Thanks a lot for your impact!

Help us and send this email to your contacts, invite all your friends and come join Pulse of Europe in Utrecht, Eindhoven, Maastricht and especially on Sunday 11 June in Amsterdam! Spread the love!

We are looking forward to seeing and meeting lots of new people!

Best wishes, Edda (PulseofEurope-Team)


“Pulse of Europe” is a non-political initiative from citizens that are not against something but for something: for free democratic European states. They want make the European heartbeat hearable again. “Pulse of Europe wants to give a voice to the muted majority of people.

Although the reformation of the European Union is necessary a united Europe is a good base and guaranty for the persistence of peace and security. From that the members of the initiative are convinced.

Facebook: #pulseofeuropenederland and #pulseofeurope https://www.facebook.com/pulseofeuropenederland/

Website: http://pulseofeurope.nl/

Nieuwsbrief Pulse Of Europe Amsterdam – 30 April 2017

7 Mei 2017 – Demonstraties in Nederland voor een Verenigd Europa door Pulse of Europe Nederland
(English below)

Beste mede-Europeanen, journalisten

In steeds meer steden in Nederland gaan burgers de straat op om te laten zien en horen dat ze vóór Europa zijn. Vanaf 7 mei zijn er op zondagen van 14:00 uur tot 15:00 uur inmiddels bijeenkomsten in Amsterdam, Maastricht, Eindhoven en Groningen. In heel Europa zijn er inmiddels meer dan 100 steden aangesloten.

30 April zal de Pulse of Europe actief zijn in Maastricht. 7 mei zal in alle vier steden in Nederland de stem van Europa zichtbaar en hoorbaar zijn. Het is een boodschap naar alle Franse mede-burgers dat de andere Europese burgers samen willen werken met de Franse burgers en dat er op de schouders van de politiek leiders een grote verantwoordelijkheid rust. Een verantwoordelijkheid om vrijheid, vrede, de rechtstaat en verworvenheden t.a.v. burgerrechten (én meer – vluchtelingenrechten) te garanderen.

7 mei is de tweede stemronde voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. Wij hopen dat de pro-Europese kandidaat zal winnen. Frankrijk in de EU houden is van groot belang om de Unie bij elkaar te houden en om van binnenuit te werken aan de verdere progressie, effectiviteit en ondersteunen van verbondenheid binnen het Europees samenwerkingsverband. Zowel op institutioneel niveau als burgerniveau. Ook om de landen die meer en meer afstand nemen van de unie (Polen, Hongarije) te laten zien dat het Europese waarden en het Europees verband de enige weg zijn naar vrede en veiligheid in heel Europa en daarbuiten. Het blijkt dat landen die zich van de Europese waarden afkeren stuk voor stuk ten prooi vallen aan nationalisme en naar binnen gekeerd zijn. De volkswil verwordt er tot het recht van de sterkste. Tientallen jaren van vooruitgang op alle gebieden in de landen van Europa wordt daarmee teniet gedaan.

Aanstaande zondag 7 mei zal de polsslag van Europa weer kloppen! Wij willen ons op straat zichtbaar maken. In Amsterdam zal weer een PulseofEurope mars vanaf het Museumsplein naar het Franse consulaat plaatsvinden! In Groningen, Eindhoven en Maastricht zullen de mensen zich verzamelen om te laten zien en horen dat ze vóór Europa zijn.

Dus… stuur deze email door naar je contacten, nodig al je vrienden uit en kom zondag naar het Museumplein of de andere steden in Nederland! Spread the love!

Wij verheugen ons veel mensen te mogen ontmoeten in alle steden!

Beste groetjes,  Edda (PulseofEurope team)


“Pulse of Europe” is een niet-politiek initiatief van burgers die niet tegen iets zijn, maar vóór iets: voor vrije democratische Europese rechtstaten. Zij willen de Europese hartslag weer hoorbaar maken. “Pulse of Europe” wil de zwijgende meerderheid een stem te geven.

Hoewel hervorming van de Europese Unie zeker noodzakelijk is, is een verenigd Europa een goede basis en garantie voor het behoud van de vrede en veiligheid. Daarvan zijn de initiatiefnemers overtuigd.

Facebook: #pulseofeuropenederland and #pulseofeurope https://www.facebook.com/pulseofeuropenederland/
Website: http://pulseofeurope.nl/


 

2017 May 7th  – Demonstrations in the Nederlands for a united Europe through Pulse of Europe Nederland

Dear fellow Europeans and journalists,

In more and more cities in the Netherlands Dutch citizens take to the street to show that they stand up for Europe. On May 7th there will be demonstrations from 2pm until 3pm in Amsterdam, Maastricht, Eindhoven and Groningen. Meanwhile, all over Europe, there are over 100 cities that are joining.

On April 30th Pulse of Europe will be active in Maastricht. On May 7th in all four cities the voice of Europe will be visable and hearable. It is the message to French citizens that other European citizens do want to work together and that the political leaders bear a lot of responsibility on their shoulders. A responsibility to guarantee freedom, peace, the consitutional state and the succes of civil rights (and more- refugee rights).

On this date the second round of the French presidential election takes place. We hope that the pro-European candidate will win. To keep France in the EU is extremely important to keep Europe as a whole together and to work from within on progress, effectivity and the support of the bond inbetween the European federation. Also to let countries that are backing away (Poland, Hungary) know that European values and the European bond is the only way to obtain peace and and security inside and outside Europe. It seems to be that countries that turn a blind eye to their European values fall easy prey to nationalism and to be withdrawn into oneself. The will of the people thus loses a lot of power. The progress of the countries of Europe over the last decades will be demolished then.

On Sunday May 7th the pulse of Europe will beat again! We want to be heard, and be seen, on the street. In Amsterdam there will again be a PulseofEurope march from Museumplein to the French embassy! In Groningen, Eindhoven and Mastricht people will also gather to show that they are for Europe.

So… send this email to your contacts, invite all your friends and come Sunday to Museumplein or to another city joining PulseofEurope in the Netherlands. Spread the love!

We are looking forward to seeing and meeting lots of new people in all cities!

Best wishes, Edda (PulseofEurope-Team)


“Pulse of Europe” is a non-political initiative from citizens that are not against something but for something: for free democratic European states. They want make the European heartbeat hearable again. “Pulse of Europe wants to give a voice to the muted majority of people.

Although the reformation of the European Union is nessecary a united Europe is a good base and garanty for the persistence of peace and security. From that the members of the initiative are convinced.

Facebook: #pulseofeuropenederland and #pulseofeurope https://www.facebook.com/pulseofeuropenederland/
Website: http://pulseofeurope.nl/


 

 

Pulse of Europe: hoe verder?

Gedachten uit Leipzig voor Workshop 22-4-2017 in Frankfurt

Concept 1 -20 april 2017 -Vertaling Chris van Veen
De plaatselijke Pulse-of-Europegroep in Leipzig heeft kort geleden gedachten op papier gezet over de verdere ontwikkeling van Pulse of Europe. Hier voIgt een korte samenvatting van hun vijfpuntenvoorstel.

Internationalisering
Pulse of Europe moet zich van een min of meer tot Duitsland beperkt initiatief uitbreiden tot een beweging in heel Europa, niet aileen West-Europa, waar we al een aantal plaatselijke initiatieven zien, maar vooral ook in het oosten van het continent. Aileen zo kunnen we ons als beweging beroepen op een Europese legitimiteit.

Communicatie
We zijn momenteel vooral centraal aanwezig op Facebook en Twitter. Oat functioneert uitstekend als het erom gaat aandacht op ons te vestigen, ook van de media. Maar er is meer nodig:

  • Vullen van website en blog met meer inhoud.
  • Vergroten van de communicatiemogelijkheden tussen plaatselijke groepen.
  • Jongeren aantrekken door het gebruik van sociale-media te verbreden.

Juridische en Organisatorische vorm
Op dit moment bestaat er een plaatselijke vereniging in FrankfUlt, waarvan de staturen niet officiëel zijn bekengemaakt. Het is onduidelijk hoe lidmaatschap en rechten van medewerkers zijn gedefinieerd. De juridische en organisatorische vorm van Pulse of Europe moet echter overeenkomen met het Europese ideaal van democratie en veelvormigheid.

Manifestatie
De huidige manier waarop Pulse of Europe zich manifesteert -wekelijkse openbare bijeenkomsten op zondagmiddag -is met veel inzet maximaal een jaar vol te houden; dan is de lucht er weI uit. Een omvorming naar iets anders is nodig maar zonder serieuze voorbereiding niet mogelijk.

Inhoudelijke thema’s
Pulse of Europe krijgt in toenemende mate het verwijt dat het een inhoudsloze beweging is. Er moet een manier worden ontwikkeld om inhoudelijke thema’s uit te werken, daar consensus over te bereiken en die vast te houden. Gebeurt dat niet, dan zal Pulse of Europe zich, ook lokaal, niet verder kunnen ontwikkelen. Wil Pulse of Europe een beweging blijven die open blijft staan voor aIle mensen die Europa na aan het hart ligt.

Uitwerking
Het is nodig om verschillende commissies te vormen die de punten communicatie, vorm, manifestatie en inhoud verder uitwerken.

Music from all EU Countries


Barbara Rucha: “als ik niet bezig ben met het organiseren voor PoE , ben ik dirigent en muziekethnologe.  Ik wil hier graag een aantal muzieksuggesties uit Europa  doen die kunnen dienen als tussenmuziek bij de bijeenkomsten om leegtes te vermijden. GEMA ,BUMA-STEMRA vrij, zodat jullie ze zelf van het internet kunnen halen.
Bespaart jullie misschien tijd bij het zoeken.

Ik heb zo veel mogelijk muzikale smaken, stijlen en tijdperken opgenomen, bekend, onbekend, om de Europese veelzijdigheid te tonen. Als t jullie helpt kan ik de lijst nog uitbreiden.Dan hoeft niet ieder van ons zelf op zoek te gaan….

als eerste de Europahymne/resp. Ode aan de vreugde in verschillende uitvoeringen:
Bovenaan een Rockversie uit Slowenië uit 2009, zorgt altijd voor stemming! https://www.youtube.com/watch?v=E_Gq_Avh1WQ

Kinderkoren in 5 talen uit Oosteuropa

https://www.youtube.com/watch?v=3g5gtnPhMi0

beetje “kleffe Versie uit Spanje
https://www.youtube.com/watch?v=X7ZMA2i2VMs

Remix, ergens tussen Techno en Elektro, beetje “simpel”
https://www.youtube.com/watch?v=ZcdOM-MyZR4

Mr. Bean (Rowan Atkinson) zingt de Ode aan de Vreugde (Cabaret)
https://www.youtube.com/watch?v=OYkiI2QK0n8

Schuberts bewerking van de Ode aan de Vreugde uit 1815, gezongen door  Fischer Dieskau https://www.youtube.com/watch?v=bVSKNCKbBE0

Uit de verschillende landen:

Nederland

Schotland
Scotland the brave, Dudelsack https://www.youtube.com/watch?v=PSH0eRKq1lE

England
John Lennon, “Give peace a chance” (repetitive, om allemaal mee te zingen) https://www.youtube.com/watch?v=RkZC7sqImaM

Ierland,
traditionele fiddle jig, live uit Brogan’s Bar in Ennis https://www.youtube.com/watch?v=2Z_TheGgFWI

Zweden

Finland

Polen

Roemenië
Fanfare Giocarla “Sandala”  Wer da sitzen bleibt, ist selbst schuld… https://www.youtube.com/watch?v=EzFqtmIu8bI

Bulgarije
Angelite “dumba” bulgaars vrouwenkoor, erg virtuoos  en ptiig https://www.youtube.com/watch?v=wGM8z8qeTDo

Italië
Azzurro, de klassieke door Adriano Celentano https://www.youtube.com/watch?v=HCyzGuipTd4

Griekenenland, nog een klassie, Zorba met de Sirtaki https://www.youtube.com/watch?v=dzlcxN0lxSo

Frankrijk

Portugal
Mariza “Melhor de min” Fado in zeer eigentijds gewaad https://www.youtube.com/watch?v=2UDZH_Htpq8

Spanje
Flamenco https://www.youtube.com/watch?v=FD0RlazkhtU

Oostenrijk:
Fendrich “Ik kom uit Oostenrijk” melancholiek Lokaalpatriotisme https://www.youtube.com/watch?v=KMSa_xb2h5U

Beieren
Biermösl Blosn “Schweinsbraten für Europa” bitterboos en sarcastisch als altijd https://www.youtube.com/watch?v=elwmWtxGRmI