Nieuwsbrief Pulse Of Europe Amsterdam – 30 April 2017

7 Mei 2017 – Demonstraties in Nederland voor een Verenigd Europa door Pulse of Europe Nederland
(English below)

Beste mede-Europeanen, journalisten

In steeds meer steden in Nederland gaan burgers de straat op om te laten zien en horen dat ze vóór Europa zijn. Vanaf 7 mei zijn er op zondagen van 14:00 uur tot 15:00 uur inmiddels bijeenkomsten in Amsterdam, Maastricht, Eindhoven en Groningen. In heel Europa zijn er inmiddels meer dan 100 steden aangesloten.

30 April zal de Pulse of Europe actief zijn in Maastricht. 7 mei zal in alle vier steden in Nederland de stem van Europa zichtbaar en hoorbaar zijn. Het is een boodschap naar alle Franse mede-burgers dat de andere Europese burgers samen willen werken met de Franse burgers en dat er op de schouders van de politiek leiders een grote verantwoordelijkheid rust. Een verantwoordelijkheid om vrijheid, vrede, de rechtstaat en verworvenheden t.a.v. burgerrechten (én meer – vluchtelingenrechten) te garanderen.

7 mei is de tweede stemronde voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. Wij hopen dat de pro-Europese kandidaat zal winnen. Frankrijk in de EU houden is van groot belang om de Unie bij elkaar te houden en om van binnenuit te werken aan de verdere progressie, effectiviteit en ondersteunen van verbondenheid binnen het Europees samenwerkingsverband. Zowel op institutioneel niveau als burgerniveau. Ook om de landen die meer en meer afstand nemen van de unie (Polen, Hongarije) te laten zien dat het Europese waarden en het Europees verband de enige weg zijn naar vrede en veiligheid in heel Europa en daarbuiten. Het blijkt dat landen die zich van de Europese waarden afkeren stuk voor stuk ten prooi vallen aan nationalisme en naar binnen gekeerd zijn. De volkswil verwordt er tot het recht van de sterkste. Tientallen jaren van vooruitgang op alle gebieden in de landen van Europa wordt daarmee teniet gedaan.

Aanstaande zondag 7 mei zal de polsslag van Europa weer kloppen! Wij willen ons op straat zichtbaar maken. In Amsterdam zal weer een PulseofEurope mars vanaf het Museumsplein naar het Franse consulaat plaatsvinden! In Groningen, Eindhoven en Maastricht zullen de mensen zich verzamelen om te laten zien en horen dat ze vóór Europa zijn.

Dus… stuur deze email door naar je contacten, nodig al je vrienden uit en kom zondag naar het Museumplein of de andere steden in Nederland! Spread the love!

Wij verheugen ons veel mensen te mogen ontmoeten in alle steden!

Beste groetjes,  Edda (PulseofEurope team)


“Pulse of Europe” is een niet-politiek initiatief van burgers die niet tegen iets zijn, maar vóór iets: voor vrije democratische Europese rechtstaten. Zij willen de Europese hartslag weer hoorbaar maken. “Pulse of Europe” wil de zwijgende meerderheid een stem te geven.

Hoewel hervorming van de Europese Unie zeker noodzakelijk is, is een verenigd Europa een goede basis en garantie voor het behoud van de vrede en veiligheid. Daarvan zijn de initiatiefnemers overtuigd.

Facebook: #pulseofeuropenederland and #pulseofeurope https://www.facebook.com/pulseofeuropenederland/
Website: http://pulseofeurope.nl/


 

2017 May 7th  – Demonstrations in the Nederlands for a united Europe through Pulse of Europe Nederland

Dear fellow Europeans and journalists,

In more and more cities in the Netherlands Dutch citizens take to the street to show that they stand up for Europe. On May 7th there will be demonstrations from 2pm until 3pm in Amsterdam, Maastricht, Eindhoven and Groningen. Meanwhile, all over Europe, there are over 100 cities that are joining.

On April 30th Pulse of Europe will be active in Maastricht. On May 7th in all four cities the voice of Europe will be visable and hearable. It is the message to French citizens that other European citizens do want to work together and that the political leaders bear a lot of responsibility on their shoulders. A responsibility to guarantee freedom, peace, the consitutional state and the succes of civil rights (and more- refugee rights).

On this date the second round of the French presidential election takes place. We hope that the pro-European candidate will win. To keep France in the EU is extremely important to keep Europe as a whole together and to work from within on progress, effectivity and the support of the bond inbetween the European federation. Also to let countries that are backing away (Poland, Hungary) know that European values and the European bond is the only way to obtain peace and and security inside and outside Europe. It seems to be that countries that turn a blind eye to their European values fall easy prey to nationalism and to be withdrawn into oneself. The will of the people thus loses a lot of power. The progress of the countries of Europe over the last decades will be demolished then.

On Sunday May 7th the pulse of Europe will beat again! We want to be heard, and be seen, on the street. In Amsterdam there will again be a PulseofEurope march from Museumplein to the French embassy! In Groningen, Eindhoven and Mastricht people will also gather to show that they are for Europe.

So… send this email to your contacts, invite all your friends and come Sunday to Museumplein or to another city joining PulseofEurope in the Netherlands. Spread the love!

We are looking forward to seeing and meeting lots of new people in all cities!

Best wishes, Edda (PulseofEurope-Team)


“Pulse of Europe” is a non-political initiative from citizens that are not against something but for something: for free democratic European states. They want make the European heartbeat hearable again. “Pulse of Europe wants to give a voice to the muted majority of people.

Although the reformation of the European Union is nessecary a united Europe is a good base and garanty for the persistence of peace and security. From that the members of the initiative are convinced.

Facebook: #pulseofeuropenederland and #pulseofeurope https://www.facebook.com/pulseofeuropenederland/
Website: http://pulseofeurope.nl/


 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.